Работы выпускников

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

С.А.Чуйков атындагы КМКСОЖдун(КГХУ) сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу саясаты.

Негизги идеясы. Азыркы чөйрөнүн суроо - талабына жооп берген, үзгүлтүксүз жаңыланууга жөндөмдүү болгон ачык билим берүүнү түзүү.

1. С.А.Чуйков атындагы КМКСОЖдун миссиясы,максаты жана саясаты.

1.1. С.А.Чуйков атындагы КМКСОЖдун миссиясы.

Эмгек базарында(на рынке труда) атаандаштыкка ээ болгон, кесиби менен натыйжалуу иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болуп, дүйнөлүк стандарт деңгээлинин талабына жооп берген,өлкөдөгү маданият,искусство чөйрөсүндөгү өзгөчө көркөм билим берүү (художественное образование) мекеме катары сактап, өркүндөтүп, көркөм искусство багытына дал келген квалификациялуу адистерди даярдоо.

1.2. С.А.Чуйков атындагы КМКСОЖдун максаты.

Маданият менен искусство чөйрөсүндө атаандаштыкка ээ болгон кесиптик ишмердүүлүккө ээ болуу, жогорку квалификациялуу чыгармачыл кадрларды даярдоо,ошондой эле көркөм билим берүү тармагында педагогикалык кадрларды даярдоо үчүн, салттуу ата мекендик искусство тармагында профессионалдык билим берүүнү сактоо жана жаңы муунга өткөрүп берүү.

1.3. С.А.Чуйков атындагы КМКСОЖдун саясаты.

Окуу жайдын жетекчилигинин аныкталган ишмердүүлүгүнүн негизги багыты ;

 • мүмкүнчүлүктөрдү жайылтуу, ишмердүүлүктүн күчтүү тарабын өркүндөтүү, күчсүз тарабын кескиндетүү, менеджменттин уюштуруусун жеткиликтүү кылуу;
 • окутуучулардын ишине жаңы инновациялык технологиялык окутуу практикасын киргизүү;
 • профессионалдык кесипке даярдоо жыйынтыгы адистердин иш билгилиги жумуш берүүчүлөрдүн талабына жооп берүү;
 • окуу жайга кошумча профессионалдык билим берүү жана профессионалдык билим берүү аркылуу ачык билим алуу мейкининдигин түзүү;
 • адистикке даярдоодо окуу – усулдук камсыздоо процессин жеткиликтүү кылуу,билим берүү мазмунунда жумуш берүүчүлөрдүн суроо –талабын ишке ашыруу;
 • өзүн өзү өстүрүүгө,өркүндөтүүгө(саморазвитие), кесибине жараша ишмердик жүргүзүугө(самореализация), өзүндөгү билгичтик,шык,жөндөмдү калыптандырууга(самосовершенствование) багытталган билим берүү чөйрөсүн түзүү;
 • иштегендердин квалификациясын жогорулатуу,чыгармачылыгын,усулдук илимий дараметин өркүндөтүү; адистерди даярдоону жана маалымат тармагын башкарууну өркүндөтүү;
 • өндүрүш чөйрөсүндө жана инфратүзүмдөрдү(инфраструктура) өркүндөтүүдө ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, студенттер менен жумушчулардын коопсуздугун камсыздоо, коркунучка дуушар кылгандарды жок кылуу;
 • окуу жайдын социалдык өнөктөшүүсүнүн (пертнерства) формаларын жана түрлөрүн кеңейтүү,жайылтуу.

Политика обеспечения качества образования КГХУ им.С.А.Чуйкова

Ключевая идея. Создание открытой образовательной среды, способной к непрерывному обновлению, отвечающей потребностям внешней среды.

1. Миссия, цель и политика КГХУ им.С.А.Чуйкова

1.1. Миссия КГХУ им.С.А.Чуйкова

Подготовка квалифицированного специалиста соответствующего художественного профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, сохранение и развитие сложившейся в стране уникальной системы учреждений художественного образования в области культуры и искусства.

1.2. Цель КГХУ им.С.А.Чуйкова

Подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования, сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного профессионального образования в области искусства.

1.3. Политика КГХУ им.С.А.Чуйкова

Руководством училища определены ключевые направления деятельности;

 • увеличение возможностей, развития сильных и устранение слабых сторон в деятельности, совершенствование менеджмента организации:
 • внедрение в практику работы преподавателей инновационных технологий обучения, направленных на повышение качества профессионального образования;
 • приведение в соответствие с требованиями работодателей к компетенции специалистов результатов профессиональной подготовки;
 • создание открытого образовательного пространства училища через развитие дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;
 • совершенствование учебно-методического обеспечения процесса подготовки специалистов, реализация запросов работодателей в содержании образования;
 • создание образовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование студентов;
 • повышение профессиональной квалификации, развитие творческого, методического и научного потенциала сотрудников; развитие информационной системы управления и подготовки специалистов;
 • эффективное использование ресурсов, развитие инфраструктура и производственной среды, снижение рисков и обеспечение безопасности персонала и студентов;
 • расширение разнообразных видов и форм социального партнерства Училища.